Tìm thấy 21 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại BBK: 895.13
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xb: Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh niên, 2018
  Dạng tài liệu: Sách/ THƯ VIỆN
 • 2.
  Phân loại BBK: 895.13
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xb: Hà Nội: Nhà xuất banThanh niên, 2018
  Dạng tài liệu: Sách/ THƯ VIỆN
 • 3.
  Phân loại BBK: 895.13
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xb: Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2011
  Dạng tài liệu: Sách/ THƯ VIỆN
 • 4.
  Phân loại BBK: 895.13
  Tác giả: Tào Tuyết cần
  Thông tin xb: H.: Văn học, 2010
  Nguồn trích: Hồng Lâu Mộng (ĐKCB: LCV.001541)
  Dạng tài liệu: Sách tập/ THƯ VIỆN
 • 5.
  Phân loại BBK: 895.13
  Tác giả: Tào Tuyết cần
  Thông tin xb: H.: Văn học, 2010
  Nguồn trích: Hồng Lâu Mộng (ĐKCB: LCV.001546)
  Dạng tài liệu: Sách tập/ THƯ VIỆN
 • 6.
  Phân loại BBK: 895.13
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xb: H.: Văn học, 2009
  Nguồn trích: Hồng lâu mộng (ĐKCB: LCV.001411)
  Dạng tài liệu: Sách tập/ THƯ VIỆN
 • 7.
  Phân loại BBK: 895.13
  Tác giả: Hồ Nam
  Thông tin xb: Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học, 2009
  Dạng tài liệu: Sách/ THƯ VIỆN
 • 8.
  Phân loại BBK: 895.13
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xb: H.: Văn học, 2009
  Nguồn trích: Hồng lâu mộng (ĐKCB: LCV.001406)
  Dạng tài liệu: Sách tập/ THƯ VIỆN
 • 9.
  Phân loại BBK: N(414).3=V,895.1
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xb: Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội, 2006
  Dạng tài liệu: Sách/ THƯ VIỆN
 • 10.
  Phân loại BBK: N(414).3=V
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xb: H: Văn học, 2002
  Dạng tài liệu: Sách/ THƯ VIỆN